Thuɔŋjäŋ - DINKA

KƆC KE JƆ̈NY DE AWƐ̈Ɛ̈C CRIME STOPPERS AYE KƆC WƐƐI PIƆ̈Ɔ̈TH BÏKKË KÄ NYICKË KEEK KE AWƐ̈Ɛ̈C KËNNË KEEK KAN THÖL Ë LUK, WENNË AWÄNY YE YÖK KE LËU BÏ RƆT LOOI YA RƆM KENNË KEEK– KE KƆC CÏÏ RÖTH YE LUEEL MƐN YE KEEK YÏŊA.

ACÏN KË KƆƆR KË BÏN WËLKUƆ̈N KE YÏN GUƆ̈P YA WAAN ËNƆŊ WUƆƆK. CƆ̈T BÏ YÏN YA CÖÖT ACÏÏ BÏ YA GUIK ËTË ËBÏÏ EN THÏN KU, NA LOI GUƐL NË ALIIRIC (ONLINE) KE IP ADËRETH (IP ADDRESS) DU ACÏÏ BÏ YA DƆM KU BÏ YA NYUƆƆTH.

Akutnhom ë jɔ̈ny de awɛ̈ɛ̈c Crime Stoppers ee akutnhom cie-luui-në-ajuɛ̈k-de-wëu ku ye luui ke cïï rɔt ye gɛɛi në akutnhïïm kɔ̈k mɛn ye mat kennë wuɔ̈t, kɔc ye wël ë lueel biyic ku jɔl ya bolith.

Jɔɔk në thaa ë jɔɔk wuɔk ye luɔɔi kënnë në Bïktoria në run de 1987, wɔ cï wël lë bïkkë maliön tök dööt ya yök ënɔŋ kɔc ke wuɔ̈t ku në yekënnë, ke wɔ cï aden wär 25,000 lëu në mäc.

Wëlkuɔ̈ɔ̈n ca keek lueel acï kuɔɔny gäm wuɔɔk në nyooth de ɣän yennëke wɛl cï ke kuum tɔ̈ɔ̈u thïn ku kɔc ye keek ɣaac wei, ye wɔ cɔk dɔm kɔc kɔɔr bïkkë kɛt wei, ye wɔ cɔk loi luŋ cennë bɛ̈i cuɔ̈ny, kä ke cuɛ̈ɛ̈r ku rum de kɔc, ku bukku kɔc ye awɛ̈ɛ̈c looi ya dɔm mɛn ŋoot ëke kɔɔr bïkkë Tɔŋ looi wennë cïkkë näk.

NA NƆŊ KË CA TÏŊ,
NA NƆŊ KË NYIC,
KE DƆC LUEL!

Rɔ̈m bïn wëlkuɔ̈ɔ̈n nyic keek ya rɔm wennë akutnhom de Crime stoppers Victoria akën kɔn ya kë niɔp ye rɔt looi në thaŋ thiin koor yic ku ka cïï yic piɔl. 

Gueel de awɛ̈ɛ̈c cï röth looi akën kɔn ya kë thiin piɔlic ye rɔt loi në thaŋ thiin kor yic, në kë cennë wɛbthait de akutnhom de Crime Stoppers Victoria beer looi ke ye kë jöt.     

Lɔ cennë kɔc juëc lɔ në loilooi ye keek gäm kɔc në aliiric, ee ye nyuɔɔth ke kɔc juëc aye yen dɔc lɔc bïkkë wël nyickë keek në kë de awɛ̈ɛ̈c cï röth loi wënthɛɛr ya guɛɛl në aliiric. Cï mɛn ë jɔɔk yen rɔt  në ruɔ̈ɔ̈n de 2017, ke ciin gɛ̈ɛ̈k ë nyuuthë kɔc në kä cï röth loi në aliiric tënnë Crime Stoppers; acï ciin kënnë juakic në cin thiɛ̈rrou në buɔɔtic (20%) në ruɔ̈ɔ̈n thok ëbɛ̈n.  

Yen adin kënnë ee wël tɛ̈ɛ̈kiic mɛn ye keek lueth wennë yekkë yith, ku bï wël ke thiɛ̈c bï bɛ̈n në akölciɛ̈ɛ̈n ya thɔ̈ɔ̈ŋ ku bï keek gam cï tɛ̈n cennë yen juiɛɛr thïn në wël cï keek lueel yiic.  

 ŋoot ke kën rɔt geer yetök në yemɛɛn ee kë yennë akut de Crime Stoppers wël piŋ ku cïï rin ke kɔc ëke luel kee wëlkë ye bɛɛr luɛɛl biyic tënnë kɔc kɔ̈k peei. Cï të cennë yen gäär thïn në wël ke nyuuth yiic cï keek gäär biyic ne  akutnhom de Crime Stoppers, acukku ye kɔɔr bukku yïn ya nyic mɛm yeeŋa. Ee këduɔ̈ɔ̈n nyic yetök yennëka yukku kɔɔr ku ka cïn dɛ̈t peei  

Agut  na cɔk wël juëc bï keek ya gam ya kä nɔŋiic kuɔɔny dït thiekic lëu bïkkë ya gäm kɔc, ke wël thii lëu ba keek ya gam aalëu bï naŋ kë cökë piny. Bɛ̈ny dïït de Akutnhom de Crime Stoppers Victoria, ye cɔlë Stella Smith, ee ye lueel wu, “yïn cïï ye kɔɔr ba kɔn ya naŋ wɛ̈t lɔ tiltil në ciin de buɔtic (100%) ago akutnhom de Crime Stoppers jɔl lɛ̈k   cï röth looi kɔɔr ba keek guɛɛl. Na ye yök ke yekënnë ee yïn cɔk diu piɔ̈u, ke cɔk cɔ nyicku në yemɛɛn.”  

Kööl thok ëbɛ̈n ee kä jöt bɛ̈i ënɔŋ akutnhom de Crime Stoppers, kë yennëke wël rɔm kennë raan ëbɛ̈n në kë de käjuëc ke awɛ̈ɛ̈c cï röth looi, cï mɛn de kɔc lëu bï keek dɔc ya gut ë riäth në cäär nhom, kɔc nɔŋ dhɛ̈ŋ mukkë keek në athiaan yic, näŋ de kɔc kɔ̈k peei ku jɔl ya luɔɔi ku tekpiny de wal tënnë baai ëbɛ̈n. Në run wään cï piac tëëk yiic, ke awɛ̈ɛ̈c juëc riliic aacï kɔc ke Bïktoria bɛ̈n ya cɔk yup namba de Akutnhom de Crime Stoppers (Crime Stoppers Call Centre) ku gɛ̈tkë ëyadëŋ në wɛbthait de Akutnhom de Crime Stoppers, agokë awɛ̈ɛ̈c cïkkë keek tïŋ dhil guɛɛl tënnë kɔc ye awɛ̈ɛ̈c cï röth looi wënthɛɛr thiɛ̈ɛ̈ciic.  

Agut   cennë ye ajuiɛɛr kënnë kuɔny arëëtic në gɛ̈m cennë yen gäm kuɔɔny dïït thiekic tënnë baai ëbɛ̈n, ke rɔ̈m yee wɔ wël cï tiɛ̈m wënthɛɛr bɛɛr rɔm wɔnnë kɔc kɔ̈k peei ee töŋ de kä riliic apɛi ye wɔ tiaam. Acïï Bɛ̈ny dïït tueeŋ ye cɔlë Stella Smith bɛ̈n lueel wu “gɛm ye wɔ röth gam agoku rin ke kɔc ëke guïïr wɔ kee wël käkë cië ye bɛɛr luɛɛl biyic tënnë kɔc kɔ̈k peei, ee wɔ cië beer cɔk tek rin ke kɔc ye wɔ guiɛ̈ɛ̈r wël tënnë kɔc kɔ̈k peei” Na nyic majirimïn mɛn cennë bolith guïïr kä cïkkë keek looi në cɔ̈t cennë Crime Stoppers cɔɔl në telepunic, ke kaa lëu bïkkë kee kɔc ëke cɔ̈t käkë ya dɔc nyic ku ka lëu bïkkë keek ya dɔc nɔ̈k, ku yekënnë acukku ye kɔɔr bï rɔt ya luɔ̈i kɔc.” Agoku rɔ̈m bennë wël ke gueel de awɛ̈ɛ̈c cï keek looi ya cɔk piɔlic tënnë kɔc ke Bïktoria kedhiɛ, ke adin jöt yennë guɛl looi ee käŋ nyuɔɔth në guiɛ̈ɛ̈r yen käjuëc guiir ku ka cï geeric në thook kee thiɛ̈ɛ̈r agut cï thoŋ de Mandarin, thoŋ de Hindi ku jɔl ya thoŋ de Arabic.  

Ë wɛbthait jöt kënnë aŋoot ke ye këpiɛth tënnë kɔc ke wut ye käŋ caal biyic ku nɔŋ käjuëc ke kuɔɔny ye kɔc nyuɔ̈ɔ̈th në kuɛɛr bennëke awɛ̈ɛ̈c ya gël agokë röth cië ye dɔc looi në nyindhiɛ ago jiriɛɛm ya tekic 

Ë wɛbthait jöt de akutnhom de Crime Stoppers Victoria ee të piɛth bennë baai ëbɛ̈n ya cɔk tɔ̈ ëke ya kɔc piööcë keek në guïŋ de majirimïn cï awɛ̈ɛ̈c looi. Ë wɛbthait kënnë anɔŋ ciin buɔɔt de athuɔ̈ɔ̈r ke kɔc kɔɔr bolith bennë keek yiɛ̈n kuɔny në nyïny bennë keek ya nyic. Kɔc ke Bïktoria alëu bïkkë kee athuɔ̈ɔ̈r käkë ya jɔ̈p në telepuunkeniic ku bïkkë kä nyickë keek ya dɔc rɔm kennë akutnhom de Crime StoppersWël bï keek lueel kedhiɛ aabï paan de Bïktoria ya cɔk tɔ̈ ke cïnic majirimïn.  

Ë wɛbthait jöt kënnë aayïk në kuɔɔny ëye yök tënɔŋ akutnhom de löŋ ku pial ë guɔ̈p de bai, mɛn ye cɔlë “Department of Justice and Community Safety” në thoŋ ë Liŋëlith. “Ciin ye wɛbthait kënnë lööm adït arëëtic awär ciin ye akutnhom ye luɔɔiden gäm kɔc abac ke cïnic ariööp (not-for-pr ofit organization) lööm yetök. Ëkënnë ee kuɔɔny dïït thiekic cïï akuma de Bïktoria yök,” ë wɛ̈t kënnë alueel Bɛ̈ny dïït ye cɔlë Stella Smith.  

Akeer yennëke   wɛbthait kënnë yic (URL for the site) akën rɔt kɔn geer cï mɛn tɔ̈ yen ke yee: crimestoppersvic.com.au ku akutnhom de Crime Stoppers Victoria aŋoot ke ye ajuiɛɛr de gueel de awɛ̈ɛ̈c cï röth looi wënthɛɛr luɔ̈ɔ̈r thïn në piɔ̈n piɛth ku ka yekkë kɔɔr ba keek ya yuɔ̈p në namba de 1800 333 000. 

Wël  keek lueel në Bɛ̈ny de Bolith ku ajuiɛɛr de Lisa Neville ye luui në kä riliic cï kɔc jɔ̈m yiic 

“Gueel de awäny ye yök cï rɔt looi wënthɛɛr tënnë akutnhom de Crime Stoppers ee këdïït thiekic arëëtic ye bolith kuɔny në kë ben thɛɛrkɛɛn ke guïŋë käŋ yii  ya dɔc tekiic ku bï keek ya yiɛ̈n kä kɔ̈k peei ke kuɔɔny, ku ye wut ëbɛ̈n cɔk rɛ̈ɛ̈r ke piɔl guɔ̈p ëydëŋ.”  

“Wël cïï kɔc juëc ke baai keek ya lɛ̈k akutnhom de Crime Stoppers acï bolinh de Bïktoria kuɔny ago ciin gɛ̈ɛ̈k wär ciin de kɔc kee 26,000 mac ɣön de dɔ̈m ku ka cï kɔc kee 100,000 kuum gɔl në thaŋ ë jɔɔk yen rɔt në ruɔ̈ɔ̈n de 1987.  

Wël  keek lueel në Bɛ̈ny mac akutnhom de Natalie Hutchins ye luui në cökpiny de awɛ̈ɛ̈c, ye löŋ bɛ̈i ënɔŋ remthi, ye kɔc jɔ̈ɔ̈ny në luɔɔi de awɛ̈ɛ̈c, ku ye kɔc kuɔny.  

“ɣɛn ye kɔc kedhiɛ ke Bïktoria wɛɛi piɔ̈ɔ̈th bïkkë ye luɔɔi jöt kënnë ya lööm tënnë akutnhom de Crime Stoppers ago keek ya kuɔny bïkkë wuɔ̈tken ya cɔk rɛ̈ɛ̈r ëke cïniic kä lëu bïkkë kɔc ya nɔ̈k.  

“Ciɛ̈n thok acïï kɔɔr bï ya yen ye kë ye raan pëën bï guelde cië ye looi apiɛth tënɔŋ en awäny nyic ke cï rɔt looi.  

“Ku ka nyicku ëyadëŋ ke guɛlduɔ̈ɔ̈n lɔcɔ̈k bïn käŋ ya guɛɛl ee töŋ de kä thiekiic tënnë wunda ëbɛ̈n, në kë yennë biäk de 70 në buɔɔtic (70%) de kɔc cï yen tak bïkkë guɛl ya loi ënɔŋ akutnhom de Crime Stoppers yen kuany bïkkë rinken cië ye bɛɛr luɛɛl biyic ëyadëŋ.”  

Crime Stoppers Victoria acknowledges and pays respect to the past, present and future Traditional Custodians and Elders of this nation and the continuation of cultural, spiritual and educational practices of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples.

Crime Stoppers Victoria (ABN 15 006 945 151) is endorsed as a Deductible Gift Recipient. Donations of $2 or more to Crime Stoppers Victoria are tax deductible in Australia.
Scroll to Top